Regler

Vores regelsæt

Uddrag af Tekniske forskrifter for Telte m.v.

Forsamlingstelte skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for at brande opstår, branden spreder sig, og at personskader finder sted, formindskes mest muligt, samt således, at der sikres forsvarligt rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Ved indretning og opstilling af forsamlingstelte, skal det sikres, at de bærende konstruktioner er stabile under alle vejrforhold.

Ansøgning til benyttelse af forsamlingstelt til over 150 personer, skal indsendes til den stedelige brandmyndighed ( kommunen ) seneste 30 dage før telte skal benyttes.

Inventar opstillingsplan, samt dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber skal vedlægges.

Stole i ubrudte rækker fra fri gangareal af en bredde på mindst 1,30 m må ikke overstige 12.

Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i Elektricitetsrådets stærkstrømsbekendelser.

Gas installationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udsted af Danmarks Gasmatriale Prøvning ( DGP ).

Teltet skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra naboskel samt vej og sti midte, 10 m fra bygninger og brændbart matriel.

Vi kan hjælpe med:

  • Pladsfordelings plan.
  • Driftsjournal.
  • Ordensregler.
  • Brand og evakueringsinstruks.
  • Ansøgnings skema til den lokale brandinspektion.
  • Brandsluknings matriel.
  • Opvarmning.

Det er den ansvarlige arrangør eller en af denne upeget leder som skal sørge for at bestemmelserne af disse tekniske forskrifter overholdes.

Er du i tvivl, spørg den lokale brandinspektør.

(+45) 75 67 35 00
lej@ettelt.dk